DAY 1
06:00 - 06:01
1. Visit Ko Sichang

เดินทางจากกรุงเทพมาถึงเกาะสีชังประมาณบ่ายโมง

Place information
Ko Sichang, Tha Thewawong, Ko Sichang District, Chon Buri, Thailand
2.6 km / 10 mins
06:11 - 07:11
2. Visit Chao Por Khao Yai Shrine
Place information
Tha Thewawong, Ko Sichang District, Chon Buri 20120, Thailand
2.0 km / 7 mins
07:21 - 08:21
3. Visit สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชัง
Place information
149 ม 3 ต ท่า เทว วงษ์ อ, ตำบล ท่าเทววงษ์ อำเภอ เกาะสีชัง ชลบุรี 20120, Thailand
038 216 198
0.5 km / 2 mins
08:31 - 09:31
4. Visit Royal Palace King Rama V
Place information
Tha Thewawong, Ko Sichang District, Chon Buri 20120, Thailand
Monday: 9:00 AM – 6:00 PM
Tuesday: 9:00 AM – 6:00 PM
Wednesday: 9:00 AM – 6:00 PM
Thursday: 9:00 AM – 6:00 PM
Friday: 9:00 AM – 6:00 PM
Saturday: 9:00 AM – 6:00 PM
Sunday: 9:00 AM – 6:00 PM
94 m / 1 min
09:31 - 10:31
5. Visit Atsadang Bridge
Place information
พระราชวัง จุฑา ธุช ราชฐาน, ตำบล ท่าเทววงษ์ อำเภอ เกาะสีชัง ชลบุรี 20120, Thailand
2.3 km / 8 mins
10:41 - 11:41
6. Visit Chong Khao Khat
Place information
Tha Te Wong, Si Racha, Ko Sichang District, Chon Buri 20120, Thailand
1.5 km / 5 mins
11:51 - 12:51
7. Visit ครัวไอทะเลซีฟู้ด
Place information
Tha Thewawong, Ko Sichang District, Chon Buri 20120, Thailand
0.1 km / 1 min
12:51 - 13:51
8. Visit โรงแรมสีชังพาเลส
Place information
Tha Thewawong, Ko Sichang District, Chon Buri 20120, Thailand
DAY 1
06:00 - 06:01
1. Visit Ko Sichang

เดินทางจากกรุงเทพมาถึงเกาะสีชังประมาณบ่ายโมง

Place information
Ko Sichang, Tha Thewawong, Ko Sichang District, Chon Buri, Thailand
2.6 km / 10 mins
06:11 - 07:11
2. Visit Chao Por Khao Yai Shrine
Place information
Tha Thewawong, Ko Sichang District, Chon Buri 20120, Thailand
2.0 km / 7 mins
07:21 - 08:21
3. Visit สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชัง
Place information
149 ม 3 ต ท่า เทว วงษ์ อ, ตำบล ท่าเทววงษ์ อำเภอ เกาะสีชัง ชลบุรี 20120, Thailand
038 216 198
0.5 km / 2 mins
08:31 - 09:31
4. Visit Royal Palace King Rama V
Place information
Tha Thewawong, Ko Sichang District, Chon Buri 20120, Thailand
Monday: 9:00 AM – 6:00 PM
Tuesday: 9:00 AM – 6:00 PM
Wednesday: 9:00 AM – 6:00 PM
Thursday: 9:00 AM – 6:00 PM
Friday: 9:00 AM – 6:00 PM
Saturday: 9:00 AM – 6:00 PM
Sunday: 9:00 AM – 6:00 PM
94 m / 1 min
09:31 - 10:31
5. Visit Atsadang Bridge
Place information
พระราชวัง จุฑา ธุช ราชฐาน, ตำบล ท่าเทววงษ์ อำเภอ เกาะสีชัง ชลบุรี 20120, Thailand
2.3 km / 8 mins
10:41 - 11:41
6. Visit Chong Khao Khat
Place information
Tha Te Wong, Si Racha, Ko Sichang District, Chon Buri 20120, Thailand
1.5 km / 5 mins
11:51 - 12:51
7. Visit ครัวไอทะเลซีฟู้ด
Place information
Tha Thewawong, Ko Sichang District, Chon Buri 20120, Thailand
0.1 km / 1 min
12:51 - 13:51
8. Visit โรงแรมสีชังพาเลส
Place information
Tha Thewawong, Ko Sichang District, Chon Buri 20120, Thailand